„Razem”

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” zostało założone w dniu 7.04.2014 r. w liczbie 26 członków. Jest samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych działających na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie do stowarzyszenia należy 34 osoby. W dniu 29 grudnia 2014 r. Stowarzyszenie założyło Warsztat Terapii Zajęciowej im. św. Józefa w Oleszycach dla 50 osób z różnymi niepełnosprawnościami i prowadzi go do chwili obecnej.

otwarcie8

Cele stowarzyszenia:

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 2. Wpieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 3. Ochrona i promocja zdrowia.

 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 1. Prowadzenie działalności rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej, w tym wyjazdów propagujących aktywny styl życia, i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności.

 2. Organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia z uwzględnieniem niezbędnej opieki.

 3. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, wykładów i seminariów celem wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych.

 4. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie form indywidualnego wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia szkolenia zawodowego, przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy.

 5. Pozyskiwanie środków poprzez organizacje zbiórek i kwest ulicznych, imprez kulturalnych i sportowych.

 6. Prowadzenie działalności wydawniczej informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia.

 7. Prowadzenie na zlecenie organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych różnorodnych usług, min. w formie placówek i zespołów kompleksowej rehabilitacji czasowego i stałego pobytu, w tym pobytu dziennego i całodobowego, min. w formie prowadzenia :

 • Warsztatów Terapii Zajęciowej,

 • Zakładów Aktywizacji Zawodowej,

 • Świetlic Terapeutycznych,

 • Mieszkalnictwa treningowego,

 • oraz innych form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.

 1. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, szkołami, organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, spółdzielniami i zakładami pracy.

 2. Prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczonej dla zdobywania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.

Działalność stowarzyszenia:

 • 26-10-2014 r. w wyniku wyboru oferty Stowarzyszenia w ramach powierzenia zadania publicznego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na realizację w 2014 r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanym fundacjom i organizacjom pozarządowym Stowarzyszenie przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zorganizowało ,,Piknik integracyjny wspierający aktywność osób niepełnosprawnych.
 • 17-09-2015 r. w wyniku wyboru oferty Stowarzyszenia w ramach konkursu ofert dotyczącego realizacji w 2015 r. Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na Lata 2008-2020” , Stowarzyszenie przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zorganizowało kampanię społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych ,,Tacy sami jak my”.

 • od 01-09-2015 r. do 15-11-2015 r. w wyniku wyboru oferty Stowarzyszenia w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Zarządu Powiatu Lubaczowskiego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na 2015 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Stowarzyszenie przeprowadziło zajęcia rehabilitacyjne dla osób starszych pn. „Przeprowadzenie zajęć ogólnousprawniających osoby starsze z dysfunkcjami narządu ruchu – zakup sprzętu rehabilitacyjnego”. Zajęcia poprzedzone zostały zakupem sprzętu rehabilitacyjnego.

 • W ramach współpracy WTZ z ZAZ w Strarych Oleszycach zawarto dnia 28-06-2016 r. porozumienie w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie szans na przejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy w województwie podkarpackim poprzez systematyczne kształcenie zawodowe realizowane poprzez Podkarpacki Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Lebenshilfe Detmold finansowanym przez niemiecką fundację Aktion Mensch czego efektem było poznanie systemu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Niemczech ( Detmold, Bamberg, Norymberga) i przeniesienia dobrych praktyk na realia polskie. W ramach w/w współpracy członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w szeregu wizyt studyjnych w ZAZ z terenu województwa podkarpackiego.

 • 07-07-2016 r. w wyniku wyboru oferty Stowarzyszenia w ramach konkursu ofert dotyczącego realizacji w 2016 r. Wojewódzkiego Programu – dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych , turystycznych Stowarzyszenie zorganizowało olimpiadę sportową pn.” I Podkarpacka Olimpiada Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowej- Oleszyce 2016 r.”

 • od 01-12-2016 do 19-12-2016 r. w wyniku wyboru oferty Stowarzyszenia w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Lubaczowskiego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na 2016 r. z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,” pomoc niepełnosprawnym w pokonywaniu barier architektonicznych” Stowarzyszenie przeprowadziło zajęcia ogólnousprawniające dla osób starszych ramach zadania pn.. ” Pomoc niepełnosprawnym w pokonywaniu barier funkcjonalnych – zakup sprzętu rehabilitacyjnego”. Zajęcia poprzedzone zostały zakupem dalszej części brakującego sprzętu rehabilitacyjnego.

 • 23 marzec 2017 r. Stowarzyszenie zakupiło samochód mikrobus Ford Transit Custom 9-cio osobowy z przystosowaniem do przewozu dwóch osób na wózkach i z platformą najazdową. Stowarzyszenie sfinansowało zakup ww. samochodu głównie ze środków własnych tj. składek członkowskich a również ze sprzedaży surowców wtórnych, z darowizn od sponsorów, dotacji PFRON oraz wsparcia finansowego powiatu w wyniku uznania przez Zarząd Powiatu w Lubaczowie za celowe realizacje ww. zadania i częściowe dofinansowanie w trybie pozakonkursowym tj. art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • 12-09-2017 r. w wyniku wyboru oferty Stowarzyszenia w ramach konkursu ofert dotyczącego realizacji w 2017 r. Wojewódzkiego Programu – Dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych , turystycznych Stowarzyszenie zorganizowało olimpiadę sportową pn.” II Podkarpacka Olimpiada Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowej- Oleszyce 2017 r.”

 • 26-06-2017 r.w wyniku wyboru oferty Stowarzyszenia w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2017 r. Wojewódzkiego Programu – Dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu wzmocnienia profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa zorganizowało konferencję szkoleniową pn. „Rodzina i dom działajmy razem – konferencja szkoleniowa.”

 • 28 grudnia 2017 r. powiększono liczbę uczestników w WTZ o 5 osób ( obecnie 55 uczestników).

 • od 01-03-2018 do 29-03-2018 r.  w wyniku wyboru oferty Stowarzyszenia w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Lubaczowie na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na 2018 r. z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie zorganizowało zajęcia pn. –„Zajęcia rehabilitacyjne dla osób starszych zagrożonych osteoporozą” Zajęcia poprzedzone zostały zakupem dalszej części brakującego sprzętu rehabilitacyjnego.

 • 26-06-2018 r. w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2018 r. Wojewódzkiego Programu – Dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych , turystycznych Stowarzyszenie zorganizowało olimpiadę sportową pn.” III Podkarpacka Olimpiada Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowej- Oleszyce 2018 r.”

 • Nawiązano partnerstwo z Lokalnym Ośrodkiem Wiedzy i Edukacji efektem czego są szkolenia zawodowe dla uczestników i pracowników WTZ.

 • Członkowie Stowarzyszenia cyklicznie od roku 2017 do chwili obecnej jako wolontariusze biorą udział w akcjach Caritas „”Tak pomagam”.

 • WTZ prowadzony przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” bierze udział w projekcie Caritas Polska pn. „Spiżarnia Caritas”, którego celem jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez odbiór produktów spożywczych od supermarketów o krótkim terminie przydatności do spożycia i przekazywaniu ich osobom potrzebującym.

 • 30-08-2018 r. w wyniku wyboru oferty Stowarzyszenia w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2018 r. Wojewódzkiego Programu – Dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej, zorganizowało spotkanie szkoleniowo – integracyjne pn. „Blaski i cienie bycia rodzicem zastępczym”.

 • od 01-02-2019 do 13-04-2019 w wyniku wyboru oferty Stowarzyszenia w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Lubaczowie na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na 2019 r. z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie zorganizowało działanie „Aktywny senior – usprawniające zajęcia ceramiczne dla osób starszych”.

 • od 21.05.2019 do 15.09.2019 w wyniku wyboru oferty Stowarzyszenia w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „wojewódzkim Programie na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020, Stowarzyszenie zorganizowało zadanie „Wycieczka i Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”.

 • od 15-08-2019 do 15-09-2019 w wyniku wyboru oferty Stowarzyszenia w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Lubaczowie na dofinansowanie w roku 2019 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych, Stowarzyszenie zrealizowało zadanie pod nazwą „Zakup upominków dla uczestników Obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”.

Kontakt:

ul. J. Słowackiego 26/2, 37-600 Lubaczów

tel.: 530 392 577,

e-mail: sonrazem@interia.pl