Zajęcia Klubowe

Celem zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym. Zajęcia klubowe przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnością, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności:

  • które były uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej i opuściły warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia,

  • które znajdują się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Zajęcia klubowe mają na celu działania wspierające uczestników poprzez indywidualne, grupowe jak i środowiskowe oddziaływanie terapeutyczno – rehabilitacyjne z uwzględnieniem indywidualnych problemów, potrzeb i możliwości uczestników.

Zakres usług zajęć klubowych obejmuje:

  • usługi o charakterze terapeutyczno – rehabilitacyjnym prowadzone w zorganizowanych formach w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników zajęć oraz możliwości WTZ,

  • działania środowiskowe o charakterze motywacyjnym, integracyjnym, edukacyjnym, aktywizujące i wspierające uczestników zajęć,

  • indywidualne poradnictwo dla uczestników i członków ich rodzin.

Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które:

  • były uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej i opuściły warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia,

  • znajdują się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ,

  • złożyły deklarację uczestnictwa w zajęciach klubowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. św. Józefa w Oleszycach,

  • zobowiązały się do przestrzegania Regulaminu zajęć klubowych WTZ.