Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie mając na uwadze sukcesy dwóch wcześniejszych konferencji organizowanych w ramach w programie „Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”, planuje przeprowadzenie dnia 15 października 2022 r. 7 godzinnego spotkania szkoleniowo – psychoedukacyjnego dla rodziców zastępczych i ich dzieci oraz osób pracujących z rodzinami zastępczymi w kompleksie „żywej tradycji” – Chutor Gorajec, we wsi Gorajec.

Spotkanie „Razem w nowej rzeczywistości”. odbędzie się w ramach kontynuowania obchodów „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”. Projekt adresowany jest do 83 odbiorców – mieszkańców województwa podkarpackiego, w tym z powiatu lubaczowskiego, jarosławskiego i dębickiego: rodziców zastępczych,  pracowników rodzinnej pieczy zastępczej dzieci i młodzieży. Dodatkowo w spotkaniu wezmą zaproszeni goście i wolontariusze.

Stała współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaczowie oraz analiza ankiet ewaluacyjnych po przeprowadzonych wcześniejszych spotkaniach wskazują, że organizowane szkolenia i konferencje spotykają się z dużą aprobatą i uznaniem ich uczestników, którzy widzą konieczność kontynuowania takich działań.

W okresie pandemii ogłoszonej w marcu 2020 r. przeobrażeniu uległo życie codzienne w całych społeczeństwach w tym również w środowiskach rodzin zastępczych. Dzięki prowadzonej edukacji i działaniom profilaktycznym propagowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” i partnerów, ramach doraźnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. przygotowano spotkanie „Razem w nowej rzeczywistości”.

W czasie w/w spotkania rodzice zastępczy wysłuchają wystąpień trzech prelegentów którzy wygłoszą wykłady: „Więź a rozwój dziecka”, „Bezpieczne korzystanie z mediów w dobie pandemii- zapobieganie uzależnieniom”, „Wsparcie rodzin. Profilaktyka zachowań dysfunkcyjnych mogących pojawiać się w rodzinie”.

W czasie wykładów dla rodziców i gości, podopieczni rodzin zastępczych oraz dzieci biologiczne rodziców zastępczych, hybrydowo wezmą udział w warsztatach tematycznych zorganizowanych przez gospodarza kompleksu Chutor Gorajec. Najmłodsi uczestnicy będą mieli możliwość gier i zabaw pod okiem animatora. Po zakończonych prelekcjach uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji. Następnie odbędzie się panel dyskusyjny prowadzony wspólnie przez prelegentów, praca na materiałach, prezentacja filmu profilaktycznego oraz przygotowanych ulotkach informacyjnych o pieczy zastępczej i materiałów profilaktycznych dostępnych w stowarzyszeniu „Nowy Dom” oraz w stowarzyszeniu „Roztoczańska Perspektywa”.

Organizacją i przygotowaniem szkolenia i warsztatów zajmie się Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” i koordynator projektu. Wspierać ich będzie 3 wolontariuszy – pracowników PCPR w Lubaczowie. Uczestnikom spotkania zostanie zapewniony transport do kompleksu Chutor Gorajec, obsługa warsztatów, projekcja filmu, wystąpienia prelegentów i catering. Kompleks ,,żywej tradycji ‘’w Chutor Gorajec usytuowany jest w malowniczym miejscu na ogromnej przestrzeni, dzięki czemu  większość zaplanowanych atrakcji odbywać się będzie na świeżym powietrzu i otwartej przestrzeni, zabezpieczonej przez niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Dzięki realizowanemu projektowi Stowarzyszenia „Razem” we współpracy z PCPR w Lubaczowie  wspierane będą działania profilaktyczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, zapobieganie zjawiskom dysfunkcyjnym mogącym pojawić się w rodzinach. Dzięki udziałowi w projekcie osoby z rodzin zastępczych z 3 powiatów województwa podkarpackiego będą mogły się zintegrować, podnieść swoje kompetencje
i podzielić się swoimi problemami i sukcesami. W projekcie wezmą udział osoby z rodzin zastępczych z różnych środowisk, co pozwoli na nawiązanie trwałej współpracy w organizowaniu kolejnych spotkań, szkoleń, warsztatów czy konferencji.