Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” od 14 kwietnia 2023 r. rozpoczęło realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 1. Cel Programu:
  Wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym
 2. Do udziału w Programie zaproszone są:
  Dorosłe osoby niepełnosprawne, które zamieszkują powiaty: lubaczowski i jarosławski oraz posiadają ważne:
  1) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub;
  2) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.).
  W ramach Programu planowane jest objęcie wsparciem 40 osób z niepełnosprawnościami.
 3. W ramach Programu oferowana jest pomoc asystenta w:
  1) pomocy w poruszaniu się w przestrzeni publicznej;
  2) pomocy przy wykonywaniu czynności dnia codziennego (np. w zakupach);
  3) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;
  4) wychodzeniu i powrotach oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  5) aktywizacji społecznej poprzez: udział w wydarzeniach kulturalnych, wyjścia do muzeum; kin, teatrów, udział w wycieczkach;
  6) wspólne spędzanie czasu wolnego w celu rozwijania zainteresowań;
  7) nawiązywaniu kontaktów/współpracy z różnego rodzaju podmiotami.
 4. Efektem Programu będzie:
  Zwiększenie zaradności osobistej i życiowej poprzez nabycie kompetencji społecznych takich, jak: radzenie sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów, skuteczne motywowanie do działania, podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów, aktywne spędzanie czasu wolnego.
 5. Termin realizacji Programu:
  Program będzie realizowany w terminie od 14.04.2023 r do 31.12.2023 r.
 6. Finansowanie Programu:
  Dofinansowanie: 574 497,00 zł
  Całkowita wartość inwestycji: 574 497,00 zł
 7. Warunkiem udziału w Programie jest:

1) zapoznanie się z treścią Programu;
2) spełnienie warunku adresata Programu określonego w pkt 2 ogłoszenia;
3) złożenia karty zgłoszeniowej wraz z wymaganymi załącznikami w ustalonym terminie.

Karty zgłoszeniowe do Programu wraz z załącznikami należy składać w siedzibie WTZ im. św. Józefa w Oleszycach, ul. Zielona 1, 37-630 Oleszyce w terminie do 30.04.2023 r.

Złożenie karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem do udziału w Programie.

O ZAKWALIFIKOWANIU DO UDZIAŁU W PROGRAMIE BĘDZIEMY INFORMOWAĆ OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE!!!
Kontakt: tel. 530 659 878, 510 2352 788, e-mail: wtzoleszyce2014@interia.pl
Więcej informacji nt. realizowanego Programu można uzyskać na stronach internetowych: Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: http://www.gov.pl/rodzina, oraz Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl.