Uprzejmie informujemy, że Powiat Lubaczowski/Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie w okresie
od 1 września 2023 r. rozpoczął realizację kampanii społecznej pn. „Żyj tak, aby nikt przez Ciebie nie płakał” współfinansowaną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz  Powiat Lubaczowski w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2023 r.  

Celem głównym kampanii jest: Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy i zagrożeń płynących z przemocy oraz poszerzenie wiedzy na temat jej skutków i zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych.

W ramach kampanii planowane jest przeprowadzenie: spotkań edukacyjnych, warsztatów i zajęć plastycznych dla uczniów szkół podstawowych, spotkania edukacyjnego dla harcerzy i rodziców, spotkania profilaktycznego dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz szkoleń dla pracowników działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: pn. ,,Praktyczne stosowanie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 13 stycznia 2023 roku
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw” oraz pn. ,,Praca z klientem sprawiającym trudności i agresywnym”.

Wsparciem w ramach kampanii planowane jest objęcie ok. 241 osób z terenu powiatu lubaczowskiego.

Partnerzy: Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego Lubaczowie oraz  Stowarzyszenie Aktywizacji i Pomocy Osobom z Różnymi Potrzebami Rozwojowymi „Roztoczańska Perspektywa”

Termin realizacji: 01.09-30.11.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 22 200 zł

Dofinansowanie projektu: 17 600 zł

Wkład własny do projektu: 4 600 zł

Dodatkowe informacje nt. projektu można uzyskać pod tel. (16) 736 27 80, lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, ul. Piłsudskiego 8, pokój nr 1.