Uprzejmie informujemy, że Powiat Lubaczowski/Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przy współpracy ,,Stowarzyszenia Aktywizacji i Pomocy Osobom z Różnymi Potrzebami Rozwojowymi „Roztoczańska Perspektywa”, od września 2021 r. realizuje projekt pn. ,,Sami dla siebie
i Waszej przyszłości” współfinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
oraz Powiat Lubaczowski w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2021 r.
Cel projektu: Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy i zagrożeń płynących z przemocy oraz poszerzenie wiedzy na temat jej skutków
i zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych.
Całkowita wartość projektu: 22 758 zł
Dofinansowanie projektu: 18 158 zł
Wkład własny do projektu: 4 600 zł

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:
1) przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej projektu na stronach internetowych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu lubaczowskiego i zakup materiałów promocyjnych (ulotek, kart informacyjnych i filmów edukacyjnych nt. przemocy dla uczniów i osób dorosłych) dostosowanych do wieku odbiorców, które zostaną rozdysponowane podczas spotkań
z uczniami i rodzicami/opiekunami;
2) zorganizowanie spotkań edukacyjnych nt. zjawiska przemocy dla uczniów z klas VI
czterech szkół podstawowych z terenu powiatu lubaczowskiego (150 osób);
3) przeprowadzenie warsztatów grupowych o tematyce: ,,Przemoc i jej rodzaje”, ,,Etapy rodzenia się konfliktu” oraz zajęcia plastyczne – tworzenie barwnego kolażu ,,Stop przemocy” dla uczniów z kl. IV szkoły podstawowej z terenu miasta Lubaczowa
(15 osób);
4) zorganizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców/opiekunów uczniów z klas VI szkół podstawowych (80 osób) o tematyce: ,,Propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich. Przedstawienie problematyki stosowania przemocy, konsekwencje za tym idące oraz jej wpływ na prawidłowy rozwój dzieci. Radzenie sobie z przemocą
i agresją oraz wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych”;
5) przeprowadzenie jednodniowego szkolenia, online: niebieskiej godz. wychowawczej (NGW) dla pedagogów, nauczycieli i wychowawców – Szkolenie przygotowuje
do prowadzenia zajęć profilaktycznych na temat przemocy w rodzinie dla uczniów szkół podstawowych kl. IV -VIII i w liceach (30 osób).
6) przeprowadzenie szkolenia pn. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie -procedura „Niebieskiej Karty” – uwarunkowania formalne i merytoryczne, skierowanego do pracowników socjalnych MOPS i GOPS oraz pedagogów (20 osób).
7) zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt dla przedstawicieli instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, policja itp.).
Dodatkowe informacje nt. projektu można uzyskać pod tel. (16) 736 27 80, lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, ul. Piłsudskiego 8, pokój nr 1.

Projekt pn. ,,Sami dla Siebie i Waszej przyszłości” współfinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Powiat Lubaczowski w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2021 r.

Szczegółowe informacje: http://wtzoleszyce.pl/wp-content/uploads/2021/09/ZJAWISKO-PRZEMOCY-W-RODZINIE.docxh